Aflatoxineprotocol

LET OP: Op dit moment gelden aanvullende maatregelen voor Roemeense maïs. Zie ook Alert d.d. 27 januari 2023

Uit voorzorg is het vooralsnog voor SecureFeed deelnemers niet toegestaan om maïs uit Roemenië uit te leveren aan melkvee of te verwerken in melkveevoeders. Daarnaast geldt voor de verwerking in mengvoeders of rechtstreekse levering van maïs uit Roemenië aan alle overige doeldieren dat dit enkel op basis van positive release mag gebeuren. Deze voorzorgmaatregel geldt per direct en tot nader order.


Problematiek aflatoxine B1

Aflatoxine B1 is een carcinogeen schimmeltoxine gevormd door diverse Aspergillus-schimmels. Maïs en maïs(bij-)producten zijn veel gebruikte voedermiddelen. Het is bekend dat maïs zeer gevoelig is voor contaminatie met aflatoxine. De weersomstandigheden tijdens de groei- en oogstperiode in de landen van herkomst zijn van grote invloed op het wel of niet optreden van aflatoxine-contaminaties. Hierdoor verschilt het besmettingsniveau in een land of regio van herkomst van jaar tot jaar.

Risicoclassificatie teeltlanden

Omdat in een willekeurig jaar vaak maïs van verschillende oogstjaren op de markt is, is het van belang om in deze procedure rekening te houden met deze verschillende oogstjaren en hun verschillende besmettingsniveaus. Maïs en bijproducten van maïs zijn daarom op basis van hun herkomst ingedeeld in drie risicogroepen: Laag-, Midden- en Hoog-risico landen.

Het aflatoxineprotocol van SecureFeed beschrijft voor elk van deze drie risicogroepen eisen ten aanzien van analysefrequentie, monstername, analysemethode, verificatie, productie en aankoop van mais en bijproducten van mais. Deze eisen zijn noodzakelijk voor de beheersing van aflatoxine-risico’s in maïs en bijproducten van maïs in melkveevoer.

Doeldieren

Afhankelijk van voor welk doeldier de maïs of het bijproduct van maïs bestemd is, verschillen de eisen.

Melkvee

Aan voedermiddelen bestemd voor melkvee worden meer en strengere eisen gesteld dan aan voeders voor andere doeldieren. Het SecureFeed aflatoxineprotocol is geheel van toepassing op maïs en bijproducten van maïs die bestemd zijn voor melkvee(voeders) en moet gezien worden als een verplichte aanvulling op de GMP+ voorschriften.

Andere doeldieren

Bij de aankoop en verwerking van mais en bijproducten van maïs bestemd voor andere doeldieren dan melkvee gelden de eisen zoals opgenomen in GMP+(2020) TS 1.7 ‘Monitoring’ hoofdstuk 2 of GMP+ (2010) BA4, paragraaf 2.3. Met dien verstande dat daarbij de SecureFeed landenindeling geldt zoals aangegeven in handboekdocument D-25 en dat deelnemers overschrijdingen van actie- en afkeurgrenzen moeten melden op basis van de SecureFeed normen als opgenomen in Handboekdocument D-01.

Drie documenten

Het SecureFeed aflatoxineprotocol bestaat uit drie samenhangende documenten:

1.    De kern van het protocol staat in I-08-03c Aflatoxineprotocol maïs en bijproducten van maïs.

2.    In het document D-25 Risico-indeling landen Aflatoxine B1 in maïs en maïs(bij)producten zijn de actuele risico-indeling voor maïs en maïs(bij-)producten van de verschillende landen weergegeven voor het lopende oogstjaar en voorafgaande oogstjaren.

3.    In het derde document: I-08-03c-1 Instructie herziening landenindeling in D-25 staat beschreven op welke manieren en onder welke voorwaarden de landenindeling in D-25 wordt aangepast.

Vragen?

Voor vragen of opmerkingen over het SecureFeed aflatoxineprotocol kunt u contact opnemen met de medewerkers van Programma Producten door een e-mail te sturen naar:  (monitoring@securefeed.eu)