Over SecureFeed

Leveranciers van diervoeders hebben een sleutelrol bij het borgen van voedselveiligheid. Veilige diervoeders staan aan de basis van veilig vlees, veilige melk en veilige eieren, kortom veilige levensmiddelen van dierlijke oorsprong. Werkwijzen van diervoederleveranciers (zowel producenten als handelaren) moeten dan ook zorgvuldig en transparant zijn. 

Diervoederleveranciers beseffen dat de veiligheid van diervoederproducten (zowel grondstoffen als eindproducten) moet zijn gewaarborgd. Iedere schakel in de keten dient maatregelen te nemen om risico’s in het (voortbrengings)proces tot een minimum te beperken. Voor het waarborgen van de voedselveiligheid van diervoeders, werken deelnemers samen in SecureFeed aan proactief toezicht op aan te kopen diervoederproducten en –diensten en hun leveranciers. Om dit toezicht optimaal te doen verlopen, verplichten deelnemers zich om maximale openheid te betrachten over mogelijke risico’s voor de voeder- en/of voedselveiligheid.

SecureFeed staat voor de borging van de voedselveiligheid van diervoeders. Deelnemers leveren voedermiddelen, mengvoeders en toevoegingsmiddelen direct of indirect aan veehouders. Het gaat om onder meer fourages, vochtrijke bijproducten, enkelvoudige voedermiddelen, mengvoeders en mineralenvoeders. SecureFeed ontwikkelt en beheert een gezamenlijk systeem voor monitoring en risicobeoordeling van grondstoffen en de leveranciers ervan. Door het delen van kennis en informatie met ketenpartners en externe partijen, werken we aan versterking van het risicobewustzijn en de risico-aanpak. Als onpartijdige organisatie zijn we voor voedselveiligheid van diervoeders het aanspreekpunt voor deelnemers, ketenpartners en externe partijen. Zo dragen we bij aan het vertrouwen in voedsel uit dierlijke productieketens.

Met tijdige onderkenning van risico’s en het nemen van passende maatregelen borgt SecureFeed samen met haar deelnemers de voedselveiligheid van voedermiddelen, mengvoeders en toevoegingsmiddelen die direct of indirect aan veehouders worden geleverd.
Hier vindt u de organisatiestructuur van SecureFeed en de namen van de verschillende gremia-leden.
Hier vindt u de statuten van SecureFeed en de reglementen van haar gremia.