Vacature: 7 plaatsvervangende leden Werkgroep Producten

De werkgroep adviseert directie en secretariaat inhoudelijk over de ontwikkeling, voorbereiding, invulling, uitvoering en evaluatie van het programma Productbeoordeling, één van de drie kernprogramma’s van SecureFeed. In samenspraak met de betreffende programma-manager worden adviezen opgesteld voor de Technische Commissie, Bestuur en/of directie en wordt er opvolging gegeven aan genomen besluiten en actiepunten. Ook kan de werkgroep om advies worden gevraagd bij de afwikkeling van crisis en calamiteiten en de communicatie naar deelnemers.

Taken en verantwoordelijkheden

Tot de specifieke taken en verantwoordelijkheden van de werkgroep behoort het uitbrengen van advies over:

 • Het deelnemersreglement en het kwaliteitshandboek van SecureFeed (in het bijzonder de zaken die te maken hebben met de risicobeoordeling van diervoeders);
 • De risicoclassificatie en jaarlijks updaten van het risicoprofiel van (nieuwe) diervoeders die zijn aangemeld in de databank van SecureFeed;
 • De opstelling, beoordeling en evaluatie van het monitoringsplan (opbouw/opzet, trendanalyse etc.);
 • De lijst met niet-toegelaten diervoeders.
 • EWS/RASFF meldingen, emering risks en algemene ontwikkelingen op het gebied van risico’s t.a.v. de diervoeder- en voedselveiligheid van diervoeders en hierover afstemming zoeken met de programma-manager en/of het secretariaat van SecureFeed.
 • Het opstellen van kwalificatiecriteria laboratoria, evaluatie en keuze laboratoria & methoden;
 • De lijst met goedgekeurde laboratoria en analysemethoden.
 • Aanvullende eisen t.a.v. de diervoeder- en voedselveiligheid voor groepen van diervoeders (productgroepen), d.m.v. zogenaamde Specifieke Productvoorwaarden principles;
 • De informatievoorziening aan en communicatie met deelnemers;
 • De uitvoering van een jaarlijkse evaluatie van het functioneren van de werkgroep.

Plaats in organisatie

Ressorteert onder directie en secretariaat SecureFeed

Gezochte expertise

SecureFeed vindt het belangrijk dat de werkgroepen de brede achterban van SecureFeed weerspiegelt. Daarom heeft SecureFeed verschillende expertises gedefinieerd waarover de kandidaten lid of plaatsvervangend lid beschikken.

Op dit moment zoekt Werkgroep Producten 7 plaatsvervangende leden, met een van de volgende expertises: Fourage, Mengvoeders & Voedermiddelen, Mineralenvoeders & additieven, Vochtrijke Diervoeders en Laboratoria & Analyse methoden.

Competenties leden

Hebben kennis van en affiniteit met het werkveld en organisatiestructuur van SecureFeed en de gangbare kwaliteits- en voedselveiligheidssystemen in de diervoedersector;

 • Hebben voldoende actuele kennis over voorkomende contaminanten in en gangbare analysemethoden voor diervoeders;
 • Beschikken over een werk- en denkniveau van tenminste HBO (door opleiding en/of ervaring);
 • Zijn minimaal 2 jaar werkzaam in de diervoedersector;
 • Zijn objectief, analytisch en integer;
 • Handelen onafhankelijk en adviseren/ besluiten zonder last of ruggespraak;
 • Hebben een constructieve, pragmatische en besluitvaardige werkhouding;
 • Beschikken over de juist mindset t.a.v. de diervoeder- en voedselveiligheid.

U kunt solliciteren op deze functies door een mail te sturen naar secretariaat@securefeed.eu Let op: deze functies staan alleen vacant voor medewerkers van onze deelnemers.