Vacature: 3 plaatsvervangende leden Werkgroep Leveranciers

De werkgroep adviseert directie en secretariaat inhoudelijk over de ontwikkeling, voorbereiding, invulling, uitvoering en evaluatie van het programma Leveranciersbeoordeling, één van de drie kernprogramma’s van SecureFeed. In samenspraak met de betreffende programma-manager worden adviezen opgesteld voor de Technische Commissie, Bestuur en/of directie en wordt er opvolging gegeven aan genomen besluiten en actiepunten. Ook kan de werkgroep om advies worden gevraagd bij de afwikkeling van crisis en calamiteiten en de communicatie naar deelnemers.

Taken en verantwoordelijkheden

Tot de specifieke taken en verantwoordelijkheden van de werkgroep behoort het uitbrengen van advies (gevraag en ongevraagd) over:

 • Het deelnemersreglement en het kwaliteitshandboek van SecureFeed (in het bijzonder de zaken die te maken hebben met de (risico)beoordeling van leveranciers);
 • De beoordeling en de opstelling van het risicoprofiel van (nieuwe) leveranciers (LPC’s) die zijn aangemeld in de databank;
 • De opstelling, indeling, beoordeling en evaluatie van het jaarlijkse auditplan voor leveranciers;
 • De beoordeling van de rapportages van de leveranciersaudits;
 • Het toetsingskader en de structuur van de auditrapportage te hanteren door auditoren bij de uitvoering van de leveranciersaudit;
 • De lijst met niet-toegelaten leveranciers;
 • De inhoud en samenstelling van het opleidingsprogramma van auditoren;
 • De kwalificatiecriteria voor auditoren;
 • De informatievoorziening aan en communicatie met deelnemers;
 • De uitvoering van een jaarlijkse evaluatie van het functioneren van de werkgroep.

Plaats in organisatie

Ressorteert onder directie en secretariaat SecureFeed

Gezochte expertise

SecureFeed vindt het belangrijk dat de werkgroepen de brede achterban van SecureFeed weerspiegelt. Daarom heeft SecureFeed verschillende expertises gedefinieerd waarover de kandidaten lid of plaatsvervangend lid beschikken.

Op dit moment zoekt Werkgroep Leveranciers 3 plaatsvervangende leden met een van de volgende expertises: Mengvoeders & Voedermiddelen, Mineralenvoeders & Additieven en Vochtrijke Diervoeders. Bij voorkeur heeft een van deze kandidaten ook ervaring als leadauditor.

Competenties leden

 • Hebben kennis van en affiniteit met het werkveld en organisatiestructuur van SecureFeed en de gangbare kwaliteits- en voedselveiligheidssystemen in de diervoedersector;
 • Hebben voldoende actuele kennis van de inkoop van diervoeders en voorkomende risico’s in de diervoedersector;
 • Beschikken over een werk- en denkniveau van tenminste HBO (door opleiding en/of ervaring);
 • Zijn minimaal 2 jaar werkzaam in de diervoedersector;
 • Hebben kennis en ervaring met het uitvoeren van audits bij leveranciers diervoeders/ diervoederbedrijven in het algemeen.
 • Zijn bij voorkeur leadauditor (of gelijkwaardig);
 • Zijn objectief, analytisch en integer;
 • Handelen onafhankelijk en adviseren/ besluiten zonder last of ruggespraak;
 • Hebben een constructieve, pragmatische en besluitvaardige werkhouding;
 • Beschikken over de juist mindset t.a.v. de diervoeder- en voedselveiligheid.

U kunt solliciteren op deze functies door een mail te sturen naar secretariaat@securefeed.eu Let op: deze functies staan alleen vacant voor medewerkers van onze deelnemers.