Vacature: 1 lid en 2 plaatsvervangende leden Werkgroep Deelnemers

De werkgroep Deelnemers adviseert directie en secretariaat inhoudelijk over de ontwikkeling, voorbereiding, invulling, uitvoering en evaluatie van het programma Deelnemersbeoordeling, één van de drie kernprogramma’s van SecureFeed. In samenspraak met de betreffende programma-manager worden adviezen opgesteld voor de Technische Commissie, Bestuur en/of Directie en wordt er opvolging gegeven aan genomen besluiten en actiepunten. Ook kan de werkgroep om advies worden gevraagd bij de afwikkeling van crisis en calamiteiten en de communicatie naar deelnemers.

Taken en verantwoordelijkheden

Tot de specifieke taken en verantwoordelijkheden van de werkgroep behoort het uitbrengen van advies over:

 • Het deelnemersreglement en het kwaliteitshandboek van SecureFeed (in het bijzonder de zaken die te maken hebben met de deelnemersbeoordeling);
 • De boordelingssystematiek van de (nieuwe) deelnemers van SecureFeed;
 • De werkwijze/ toetsingskader te hanteren door Certificerende Instellingen bij de controle van (nieuwe) deelnemers;
 • Het opstellen en de evaluatie van de T&T toets jaarlijks uit te voeren door de deelnemers;
 • De beoordeling van individuele deelnemers wanneer er is gehandeld in strijd met de voorschriften van de Statuten, het Deelnemersreglement en/of het Kwaliteitshandboek.
 • De informatievoorziening aan en communicatie met deelnemers;
 • Uitvoeren van een jaarlijkse evaluatie van het functioneren van de werkgroep.

Plaats in organisatie

Ressorteert onder directie en secretariaat SecureFeed

Gezochte expertise

SecureFeed vindt het belangrijk dat de werkgroepen de brede achterban van SecureFeed weerspiegelt. Daarom heeft SecureFeed verschillende expertises gedefinieerd waarover de kandidaten lid of plaatsvervangend lid beschikken.

Op dit moment zoekt Werkgroep Deelnemers 1 lid met de expertise Mineralenvoeders & additieven en 2 plaatsvervangende leden, met een van de volgende expertises: Fourage en Mengvoeders & voedermiddelen.

Competenties leden

 • Hebben kennis van en affiniteit met het werkveld en organisatiestructuur van SecureFeed en de gangbare kwaliteits- en voedselveiligheidssystemen in de diervoedersector;
 • Beschikken over een werk- en denkniveau van tenminste HBO (door opleiding en/of ervaring);
 • Zijn minimaal 2 jaar werkzaam in de diervoedersector bij een deelnemer
 • Hebben ervaring met de werkwijzen rondom beoordeling, audits en controle van bedrijven (door Certificerende Instellingen);
 • Zijn objectief, analytisch en integer;
 • Handelen onafhankelijk en adviseren/ besluiten zonder last of ruggespraak;
 • Hebben een constructieve, pragmatische en besluitvaardige werkhouding;
 • Beschikken over de juist mindset t.a.v. de diervoeder- en voedselveiligheid.

U kunt solliciteren op deze functie door een mail te sturen naar secretariaat@securefeed.eu Let op: deze functie staat alleen vacant voor medewerkers van onze deelnemers.