Actueel <
14 juni 2018

Verdere stabilisatie SecureFeed in rustig 2017

Het jaar 2017 verliep voor SecureFeed zonder incidenten. Bij de grondstoffen en eindproducten van haar deelnemers waren minder diervoeder- en voedselveiligheidsissues. In het afgelopen jaar was er een lichte groei in aantal deelnemers, die een breder assortiment grondstoffen gebruikten. Het aantal analyses om de grondstofkwaliteit te verifiëren nam verder toe. Slechts incidenteel gaf een te hoge waarde van een verontreiniging aanleiding aanvullende maatregelen te treffen om de voedselveiligheid te borgen, zo wijst het jaarverslag van SecureFeed over 2017 uit.

Deelnemers betrokken hun grondstoffen van ruim 1.260 leveranciers, die na beoordeling en goedkeuring zijn opgenomen in de databank van SecureFeed. Samen leverden zij 607 producten, goed voor ruim 6.800 leverancier-product-combinaties. Op basis van de risicoclassificaties van hun producten, behoorden 852 leveranciers tot de klasse Laag risico, 296 tot de klasse Midden risico en 115 kregen de kwalificatie Hoog risico. De risicoclassificatie bepaalt welke (extra) maatregelen nodig zijn om een product te kunnen gebruiken en welke verificatie op de kwaliteit is vereist.

Resultaten monitoringsplannen

Voor het SecureFeed Monitoringsplan Diervoeders leverden de deelnemers in totaal ruim 220.000 analyseresultaten op mogelijke contaminanten op. Bij 0,024% ervan gaf een te hoge waarde van een verontreiniging aanleiding aanvullende maatregelen te treffen om de voedselveiligheid te borgen. In twee gevallen (Arseen in stro en Fluoride in lavameel) overschreed de verontreiniging de afkeurgrens van SecureFeed; in dat geval is de grondstof niet geschikt voor gebruik als diervoeder. Bij de dioxine-monitoring in legpluimvee(opfok)voeders bleven alle analyse-uitslagen ver onder de actiegrens. Het monitoringsplan Mycotoxinen in nieuwe oogst granen wees uit dat de West-Europese graanoogst geen grote knelpunten kende. Het aantal overschrijdingen van een afkeurgrens bleef beperkt tot één: een overschrijding van de wettelijke norm voor Moederkoren in tarwe. Ook het risico van Aflatoxine B1 in maïs bedoeld voor (grondstof voor) melkveevoeders bleek minimaal, zo wees het Aflatoxine B1 protocol van SecureFeed uit. De monitoring op Salmonella in mengvoeders liet in 2017 eenzelfde beeld zien als in 2016: een aanhoudend lage prevalentie van deze bacterie.

Minder meldingen

Aanwezigheid van Salmonella was wel vaker dan in 2016 reden voor een melding van een mogelijke bedreiging van de diervoeder- en voedselveiligheid. Voor de meeste contaminanten daalde het aantal meldingen, die verplicht zijn bij dergelijke situaties. SecureFeed kreeg er 484 (2015: 939, 2016: 753). Er deden zich net als voorgaande jaren geen calamiteiten voor. Bij de geleverde vrachten was in 108 gevallen de kwaliteit zodanig, dat de SecureFeed-deelnemer het weigerde. Voorname redenen voor geweigerde vrachten waren bijmenging, ongezond/beschimmeld product en ongedierte.

SecureFeed

Deelnemers van SecureFeed leveren voedermiddelen, mengvoeders en toevoegingsmiddelen rechtstreeks aan veehouders. Met SecureFeed werken zij samen aan risicobeoordeling en monitoring van grondstoffen en leveranciers ervan. Uitwisseling van kennis en expertise onderling als ook met ketenpartners en externe partijen versterkt de risicobeheersing. Dit draagt bij aan ketenborging van de voedselveiligheid en aan herstel van vertrouwen in voedsel van dierlijke oorsprong.

Meer actueel

Marieke Ten Kate tijdelijk Programma Manager Product

Per 1 december heeft Marieke ten Kate tijdelijk de werkzaamheden en verantwoordelijkheden van de functie Programma Manager Product binnen de SecureFee...

+
07 december 2018

Valse e-mails in omloop

Van een aantal deelnemers vernamen wij de ontvangst van een ongebruikelijke e-mail die van SecureFeed afkomstig lijkt te zijn. De e-mails hebben diver...

+
20 november 2018