Actueel <
14 maart 2019

SecureFeed monitort risico’s uit Risicobeeld NVWA diervoeders

Het SecureFeed borgingssysteem is een systeem voor collectieve monitoring en risicobeoordeling van diervoedergrondstoffen en de leveranciers ervan en herkent de risico’s zoals benoemd in de nieuwe integrale risicoanalyse Diervoeders van het Bureau Risicobeoordeling en Onderzoek (BuRO) de NVWA.

SecureFeed neemt de genoemde risico’s van het Buro mee in haar systematiek van beoordeling en classificatie en kijkt uit naar het Toezichtsbeeld van de IRA, waarin de maatregelen ter beheersing van de risico’s worden meegewogen.

Eigen risicoanalyse

SecureFeed verzamelt continu uit vele bronnen kennis en informatie over gevaren en risico’s die de diervoeder- en/of voedselveiligheid in gevaar kunnen brengen. Naast externe bronnen betreft dit kennis uit het eigen borgingssysteem: analyse-uitslagen uit het SecureFeed Monitoringssysteem Diervoeders (SMD), meldingen van deelnemers en hun leveranciers en ervaringen en resultaten van audits die SecureFeed bij haar 400 deelnemers en hun 1.250 leveranciers laat verrichten.

Risicoclassificatie en -beoordeling

Op basis van die analyse publiceert SecureFeed haar risicoclassificatie van diervoeders. Voeders zijn ingedeeld naar LAAG, MIDDEN of HOOG risicoprofiel. Dit profiel bepaalt vervolgens of een voeder geschikt is voor gebruik en of er eventueel extra voorzorgs- of controlemaatregelen zijn vereist, zoals verplichte extra bemonstering op aanwezigheid van contaminanten. De databank van SecureFeed omvat ruim 600 diervoeders. Deelnemers gebruiken ze (als grondstof) en/of leveren ze aan veehouders. Producten die niet op de lijst staan, mogen niet worden gebruikt. Het profiel van het diervoeder bepaalt het risicoprofiel van de leverancier ervan. Ook geldt: deelnemers van SecureFeed mogen alleen leveranciers gebruiken die zijn beoordeeld en geaccepteerd door SecureFeed.

Verplichte meldingen

Deelnemers leveren verplicht een bijdrage aan het SMD. Op jaarbasis levert dit circa 220.000 analyseresultaten op. Als daarbij een resultaat een actie- of afkeurgrens overschrijdt, moet de deelnemer hier melding van maken bij SecureFeed. Op jaarbasis resulteert dit in enkele honderden meldingen. Bij iedere melding beoordeelt SecureFeed de ernst van de situatie om te bepalen of extra maatregelen nodig zijn bij het betrokken bedrijf, bij meer bedrijven of ook bij andere ketenpartners.

SecureFeed

Deelnemers van SecureFeed leveren voedermiddelen, mengvoeders en toevoegingsmiddelen rechtstreeks aan veehouders. Met SecureFeed werken zij samen aan risicobeoordeling en monitoring van grondstoffen en leveranciers ervan. Uitwisseling van kennis en expertise onderling als ook met ketenpartners en externe partijen versterkt de risicobeheersing. Dit draagt bij aan ketenborging van de voedselveiligheid en aan herstel van vertrouwen in voedsel van dierlijke oorsprong. De zuivel- en eierindustrie hebben om die reden in hun leveringsvoorwaarden opgenomen dat hun leveranciers (de veehouders) verplicht zijn voer af te nemen van bedrijven die zijn aangesloten bij SecureFeed.

Meer actueel

Nieuwsbrief SecureFeed juli 2019

De SecureFeed nieuwsbrief editie 2 is uit! Ook nieuwsgierig? Lees de nieuwsbrief HIER.

+
22 juli 2019

Melanie Rensink Medewerker Programma Product

Per 1 juli is Melanie Rensink - Dekker als Programmamedewerker Product gestart bij SecureFeed. Met de aanstelling van Melanie breidt SecureFeed de per...

+
16 juli 2019