Specifieke Productvoorwaarden

SecureFeed werkt voortdurend aan de versterking van borging van de voeder- en voedselveiligheid van de diervoeders (voedermiddelen, voormengsels, toevoegingsmiddelen, aanvullende diervoeders, etc.) die haar deelnemers ontvangen, verwerken en verkopen.

Naast de beoordeling van alle leverancier-product-combinaties (LPC’s), het uitvoeren van leveranciersaudits en risico-gebaseerde monitoring van diervoeders, spelen voor een beperkte groep HOOG risico-producten, de Specifieke Productvoorwaarden hier een belangrijke rol.

SecureFeed legt in Specifieke Productvoorwaarden (SPV’s) de aanvullende eisen vast waaraan bepaalde producten / productgroepen moeten voldoen, om te mogen worden geleverd aan SecureFeed deelnemers. Uitgangspunt is dat producten reeds voldoen aan alle wettelijke en GMP+ FSA - voorwaarden.

In alle SPV’s zijn voorwaardegroepen opgenomen t.a.v.:

 • Geografische herkomst
 • Producten
 • Voortbrengingsproces
 • Grondstoffen, toevoegingsmiddelen en technische hulpstoffen
 • Monitoring
 • Afwijkingen
 • Positive release
 • Transport
 • Etikettering en vrachtdocumenten
 • Overige voorwaarden

SecureFeed publiceert naast een lijst met de actuele SPV’s (versienummers en datum van publicatie) ook een overzicht met producten (D-24b) waarvoor de SPV’s van toepassing zijn.Specific Product Requirements

SecureFeed is continually working on increasing the assurance of the feed and food safety of the feed (feed materials, feed mixtures, additives, additional feed etc) received, processed and sold by its participants.

In addition to the assessment of all supplier-product combinations (SPCs), carrying out supplier audits and risk-based monitoring of feed, the Specific Product requirements play an important role for a limited group of HIGH risk products.

In Specific Product Requirements (SPRs), SecureFeed documents the additional requirements that certain products / product groups must meet to have permission to be delivered to SecureFeed participants. Principle is that the products already meet all legal and GMP+ FSA requirements.

All SPRs contain requirement groups in respect of:

 • Geographic origin
 • Products
 • Production process
 • Raw materials, additives and processing aids
 • Monitoring
 • Deviations
 • Positive release
 • Transport
 • Labeling and shipping documents
 • Other requirements

In addition to a list of the current SPRs (version numbers and publication date) SecureFeed also publishes an overview of products (D-24b) to which the SPR apply.