Leveranciersaudits

SecureFeed voert wereldwijd audits uit bij leveranciers en producenten van (grondstoffen voor) diervoeders. Het auditprogramma voor leveranciers richt zich vooral op leveranciers en producenten (voorschakels) van diervoeders die vallen in de risicoklassen MIDDEN en HOOG.

Leveranciers en producenten van bewerkte producten uit risicoklasse HOOG worden voorafgaand aan acceptatie van de LPC geaudit. Deze audit wordt vervolgens herhaald met een driejaarlijkse frequentie. De leveranciers van bewerkte producten uit risicoklasse HOOG moeten al hun voorschakels vóór levering aan een deelnemer kenbaar maken bij het secretariaat van SecureFeed
.

Leveranciers met producten in risicoklasse MIDDEN worden gemiddeld eens per 6 jaar geaudit. Audits bij leveranciers met producten in de risicoklasse LAAG worden steekproefsgewijs uitgevoerd. Tijdens bovengenoemde audits dient de lijst met voorschakels (producenten) inzichtelijk te zijn voor de auditor van SecureFeed.
Naar aanleiding van bevindingen, klachten, calamiteiten, etc. kan de auditfrequentie worden aangepast.

D
e audits die door SecureFeed worden uitgevoerd, zijn gericht op die zaken die voor SecureFeed van belang zijn, zoals het verifiëren van het risicoprofiel van de producten. De audits van SecureFeed hebben daardoor een ander karakter dan audits die in het kader van certificering worden uitgevoerd.

Toetsingskader
De audits van SecureFeed worden uitgevoerd door gekwalificeerde auditoren afkomstig van deelnemende bedrijven. De audits vinden plaats op basis van een van te voren vastgesteld toetsingskader. Aan de hand van het toetsingskader wordt door het auditteam de auditrapportage opgesteld. Het toetsingskader wordt jaarlijks door SecureFeed geëvalueerd en indien nodig bijgesteld.

Het toetsingskader is voor leveranciers op te vragen bij het secretariaat van SecureFeed

Supplier audits

SecureFeed carries out audits across the globe at suppliers and producers of (raw materials for) feed. The audit program for suppliers focuses mainly on suppliers and producers (previous links) of feed that fall under risk class MEDIUM and HIGH.

Suppliers of processed products from risk class HIGH are audited prior to the acceptance of the SPC. This audit is then repeated with a triennial frequency. The suppliers of processed products from risk class HIGH must inform the secretariat of SecureFeed of all their previous links prior to delivery to a participant.

Suppliers with products in risk class MEDIUM are audited once per 6 years on average. Audits at suppliers with products in the risk class LOW are carried out randomly. During the above-mentioned audits, the list of previous links (producers) must be available for review for the auditor of SecureFeed.
Following findings, complaints, calamities etc, the audit frequency can be adjusted.

The audits carried out by SecureFeed focus on the matters that are important to SecureFeed, such as the verification of the risk profile of the products. Because of this, the audits of SecureFeed are different in nature than audits carried out in the context of certification.

Assessment framework
The audits of SecureFeed are carried out by qualified auditors from participating companies. The audits take place based on a predefined assessment framework. Based on the assessment framework, the audit team draws up the audit report. The assessment framework is evaluated annually by SecureFeed and adjusted where necessary.

The assessment framework can be requested by suppliers at the secretariat of SecureFeed