Aflatoxineprotocol SecureFeed

Problematiek aflatoxine B1
Aflatoxine B1 is een carcinogeen schimmeltoxine gevormd door diverse Aspergillus-schimmels. Maïs en maïs(bij-)producten zijn veel gebruikte voedermiddelen. Het is bekend dat maïs zeer gevoelig is voor contaminatie met aflatoxine. Vooral maïs uit warmere klimaatzones (Zuidoost-Europa, Zuid-Amerika) waar de bovengenoemde Aflatoxine-vormende schimmels voorkomen is gevoelig voor contaminatie. 
Een bijkomende probleem is dat contaminaties met aflatoxine B1 niet gelijkmatig zijn verdeeld over een partij maïs. Daarnaast zijn de weersomstandigheden tijdens de groei- en oogstperiode in de landen van herkomst van grote invloed op het wel of niet optreden van aflatoxine-contaminaties. Hierdoor verschilt het besmettingsniveau in een land of regio van herkomst van jaar tot jaar.

Het SecureFeed aflatoxineprotocol

SecureFeed heeft, mede naar aanleiding van de aflatoxine-crisis in 2013, afspraken met ketenpartijen gemaakt over de beheersing van het risico met Aflatoxine B1 in melkveevoeders. Deze afspraken zijn uitgewerkt in het SecureFeed aflatoxineprotocol, I-08-03c “Monitoring Aflatoxine B1”, dat bovenwettelijke normen en maatregelen omvat. 

Elk jaar, voor de start van de Europese maïsoogst, houdt SecureFeed het aflatoxineprotocol tegen het licht en past het waar nodig aan. Daarbij wordt gebruik gemaakt van de kennis die SecureFeed en haar deelnemers samen opdeden in het afgelopen jaar en van de ontwikkelingen in de markt en bij andere certificatieschema’s. 

Risicogroepen SecureFeed
Maïs en maïs(bij-)producten worden naar herkomst ingedeeld in drie risicogroepen. Deze indeling is van toepassing op maïs geteeld in het betreffende land. Bij maïs(bij-)producten gaat het om het land waar de maïs, waaruit het maïs(bij-)product werd geproduceerd, werd geteeld. Dit land van teelt is het herkomstland. 

1) Laag Risico herkomstlanden: Voor maïs en maïs(bij-)producten uit deze landen gelden geen aanvullende voorwaarden.
2) Hoog Risico herkomstlanden: Het is niet toegestaan om maïs uit deze landen toe te passen in melkveevoeding, tenzij het aflatoxine B1 gehalten in  de ruimanalyse én de 4 analyses van de lichter/duwbak/binnenvaartschip/trein/opslag, allemaal < 0,001 mg/kg zijn .
3) Midden Risico herkomstlanden: Alle overige landen.

In het document D-25 “Risico-indeling landen Aflatoxine B1 in maïs en maïs(bij)producten” zijn de actuele risico-indeling voor maïs en maïs(bij-)producten van de verschillende landen weergegeven voor het lopende oogstjaar en voorafgaande oogstjaren.

SecureFeed aflatoxineprotocol en GMP+ BA4, par, 2.3, Protocol Monitoring Aflatoxine B1 
Het aflatoxine protocol is van toepassing op maïs als op maïs(bij-)producten, droog en vochtrijk, zowel biologisch als conventioneel en vormen een aanvulling op GMP+ FSA protocol BA4, par 2.3. “Protocol Monitoring Aflatoxine B1“, BA10, appendix 5 “Poortwachtersprotocol voor de aankoop van granen, zaden en peulvruchten”. Genoemde GMP+ FSA voorschriften zijn de basis en dienen te allen tijde nageleefd te worden.

Voor vragen of opmerkingen over het SecureFeed aflatoxineprotocol in maïs, kunt u contact opnemen met de medewerkers van Programma Producten (085-7731945 of monitoring@securefeed.eu)


Aflatoxin protocol SecureFeed

Aflatoxin B1 issue
Aflatoxin B1 is a carcinogenic mycotoxin formed by various Aspergillus fungi. Maize and maize (by) products are frequently used feed materials. It is a well-known fact that maize is extremely sensitive to Aflatoxin contamination. In particular maize from warmer climate zones (South-east Europe, South America) where the above-mentioned fungi are common, is sensitive to contamination.
An additional problem is that contaminations with Aflatoxin B1 are not equally distributed across a batch of maize. In addition, the weather conditions during the growth and harvest periods in the countries of origin largely effect the fact whether there are Aflatoxin contaminations. Because of this, the contamination level in a country or region of origin is different year over year.

The SecureFeed Aflatoxin protocol
Partly following the Aflatoxin crisis in 2013, SecureFeed has made agreements with chain parties about controlling the risk of Aflatoxin B1 in dairy feed. These agreements have been elaborated in the SecureFeed aflatoxin protocol, I-08-03c “Monitoring Aflatoxin B1”, which covers extralegal standards and measures.

Every year, prior to the start of the European maize harvest, SecureFeed evaluates the Aflatoxin protocol and adjusts it where necessary. In this it uses the knowledge gained by SecureFeed and its participants in the past year and the developments in the market and at other certification schemes.

Risk groups SecureFeed
Maize and maize (by) products are classified by origin in three risk groups. This classification applies to maize grown in the relevant country. In maize (by)products is concerns the country where the maize used to produce the maize (by) product, was grown. This country of cultivation is the country of origin.

1) Low Risk countries of origin: For maize and maize (by) products from these countries, no additional requirements apply.
2) High Risk countries of origin: It is not permitted to use maize from these countries in dairy feed, unless the Aflatoxin B1 levels in the hold analysis and the 4 analyses of the lighter / pushpit / inland waterway vessel / train / storage are all < 0.001 mg/kg.
3) Medium Risk countries of origin: All other countries.

The document D-25 “risk classification countries Aflatoxin B1 in maize and maize (by)products contains the current risk classification for maize and maize (by) products of the various countries for the current harvest year and previous harvest years.

SecureFeed Aflatoxin protocol and GMP+ BA4, par, 2.3, Protocol Monitoring Aflatoxin B1
The Aflatoxin protocol applies to maize and maize (by)products, dry and wet, both organic and conventional and form a supplement to GMP+ FSA protocol BA4, par 2.3. “Protocol Monitoring Aflatoxin B1“, BA10, appendix 5 “Gatekeeper protocol for the purchase of grains, seeds and legumes”.  Said GMP+ FSA requirements are the foundation and must be adhered to at all times.

For questions or comments about the SecureFeed Aflatoxin protocol in maize, please contact the employees of Program Products (+31 (0) 85-7731945 or monitoring@securefeed.eu)