Leveranciers

SecureFeed staat voor de borging van de voedselveiligheid van diervoeders. Het verhogen van het veiligheidsniveau binnen de diervoedersector kan alleen worden gerealiseerd als alle schakels in de keten de hiervoor nodige inspanningen doen. Dit geldt ook voor de leveranciers van diervoeders aan onze deelnemers. Zij hebben een sleutelrol bij het borgen van voedselveiligheid en staan mede aan de basis van veilige levensmiddelen van dierlijke oorsprong.

Deelnemers van SecureFeed werken uitsluitend met door SecureFeed beoordeelde leverancier-product-combinaties (kortweg LPC's). Wanneer een deelnemer een nieuwe LPC aanmeldt met een risicoclassering MIDDEN of HOOG, dan dient bij de aanmelding aanvullende informatie te worden verstrekt over het betreffende product in de vorm van een Feed Safety Data Sheet (kortweg FSDS) of een productspecificatie.

Als het product van de beoogde leverancier afkomstig is uit risicoklasse HOOG, dan is de deelnemer ook verplicht door te geven wie de initiële producent van het product in kwestie is. Dit kan de beoogde leverancier zelf zijn, maar ook een ander bedrijf dat aan de leverancier levert. De producent wordt 'voorschakel’ genoemd.

Nieuwe leveranciers die bewerkte producten leveren uit de risicoklasse HOOG worden door SecureFeed geaudit alvorens de LPC wordt toegelaten en de deelnemer van de LPC gebruik mag maken. Bij deze audit worden ook de betreffende voorschakels (initiële producenten) betrokken.

Een overzicht van de risicoclassificatie van alle voedermiddelen is gepubliceerd op de website van SecureFeed.


Suppliers

SecureFeed stands for the assurance of food safety of feed. Increasing the safety level within the feed sector can only be realized if all links in the chain make the necessary efforts. This also applies to the suppliers of feed to our participants. They have a key role in assuring food safety and are partly form the basis of safe food of animal origin.

Participants of SecureFeed only work with supplier-product combinations assessed by SecureFeed (abbreviated SPCs). When a participant registers a new SPC with a risk classification MEDIUM or HIGH, this registration must be accompanied by additional information about the relevant product in the form of a Feed Safety Data Sheet (FSDS) or a product specification.

If the product of the envisioned supplier originates from risk class HIGH, the participant is also required to specify who is the initial producer of the relevant product. This can be the envisioned supplier, but also another company delivering to the supplier. The producer is referred to as the ‘previous link’.

New suppliers that deliver processed products from the risk class HIGH are audited by SecureFeed before the SPC is authorized and the participant is permitted to use the SPC. In this audit, the relevant previous links (initial producers) are involved as well.

An overview of the risk classification of all feed materials is published on the website of SecureFeed.